Om alternativa investeringar och passiva inkomster genom Crowdfunding, Crowdlending och P2P-lån

Välkommen!

Här hittar du och kan jämföra plattformar för alternativa investeringar i P2P-lån, Crowdfunding och Crowdlending. Jag investerar själv på alla plattformar som listas på webbplatsen.

Crowdfunding innebär att en grupp individer, oberoende av varandra, finansierar t.ex. ett företag eller en fastighet genom ett mindre bidrag per individ, i hopp om positiv värdeutveckling för företaget eller fastigheten.

Crowdlending och P2P-lån bygger på samma princip men här handlar det istället om att en grupp individer lånar ut pengar mot ränta till en privatperson eller ett företag, ungefär som en bank gör.

Dessa investeringstyper förmedlas i regel av plattformar – eller marknadsplatser – där man som investerare kan registrera sig, sätta in en summa pengar och sedan välja hur man vill investera dem på plattformen.

De två största fördelarna som brukar anges med Crowdfunding och kanske framför allt Crowdlending är dels den höga potentiella avkastningen (men med det kommer hög risk) samt att de inte följer börsens svängningar (men kan påverkas negativt av t.ex. en lågkonjuktur). Här på webbplatsen hittar du ett stort antal plattformar du kan kika närmare på. Men kom ihåg att detta inte är rekommendationer för hur/var du skall investera.

I den här filmen visar jag hur en P2P-låneplattform fungerar i praktiken. Från registrering, insättning, navigering, investering och hela vägen fram till avkastningen.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

I videon har jag använt P2P-låneplattformen PeerBerry som exempel eftersom den är tydlig och enkel men ändå har de viktigaste funktionerna. Exakt hur det fungerar och ser ut varierar från plattform till plattform men principen är oftast densamma.

Videon är inte ett investeringsråd utan är tänkt att ge en bild av hur det kan se ut och fungera på en plattform. Att investera är förenat med risk

Översikt

Artiklar

Kort om…

Webbplatsen bedrivs som en hobby. Jag startade den hösten 2018 och har lagt ner enormt mycket tid på att få den så bra som möjligt. Och jag jobbar kontinuerligt vidare med att göra den ännu bättre.

Syftet med webbplatsen är att på ett överskådligt sätt lista P2P, Crowdfunding och Crowdlending-plattformar som jag själv använder mig av, samt att presentera dessa på ett kortfattat och begripligt sätt. Detta för att du skall kunna få det som jag saknade och hade behov av när jag själv började med den här investeringsformen: en enkel och bra översikt över intressanta plattformar, gjord av någon som faktiskt använder plattformarna på riktigt och som har investerat sina egna personliga medel.

På webbplatsen listar jag ett stort antal plattformar och marknadsplatser som förmedlar investeringar i fastigheter (Crowdfunding), lån till företag och lån till privatpersoner (Crowdlending). Plattformarna presenteras på ett kortfattat sätt, så att du som läsare enkelt skall kunna hitta inspiration till alternativa investeringar som kan generera passiva inkomster. En egen pengamaskin.

Jag gör inte anspråk på att vara helt uttömmande i ett ämne eller att ha alla svar. Bara på att förmedla min syn och mina erfarenheter på ett, förhoppningsvis, enkelt och lättläst sätt.

Att investera sina pengar är alltid förenat med risk. Generellt gäller regeln: ju större avkastning desto större risk. P2P Crowdfunding och Crowdlending anses ofta vara extra riskfyllda sätt att investera och därför rekommenderar rådgivare och myndigheter ofta att aldrig investera mer än vad du har råd att förlora. De rekommenderar även att inte placera mer än 10% av dina totala investeringar i den här typen av instrument.

En av de stora fördelarna man brukar prata om med Crowdfunding och kanske framför allt Crowdlending är att de inte följer börsen. Med det sagt är de allra flesta plattformarna som förmedlar den här typen av investeringar obeprövade i en ekonomisk kris, likt exempelvis den 2008. Om personer, fastighetsbolag och företag drabbas av den ekonomiska krisen så påverkar det naturligtvis deras förmåga att betala tillbaka sina lån och betala hyror. Och värdet på fastigheter kan sjunka drastiskt.

Men även under normala marknadsförhållanden finns det såklart risker, såsom uteblivna lånebetalningar, uteblivna hyresbetalningar eller värdeminskning på fastigheter.

En annan risk är valutarisken om man investerar i en annan valuta än SEK. Det betyder negativa förändringar i växelkursen mellan SEK och valutan man investerar i som därigenom minskar värdet på det insatta kapitalet, sett i SEK.

Ett sätt att minimera risken i Crowdfunding och Crowdlending är att sprida sina investeringar över flera olika investeringstyper, i flera olika plattformar, i olika regioner och länder och att på varje plattform fördela sin investering på så många lån/fastigheter som möjligt. Kort sagt: diversifiera på alla möjliga nivåer. Granska dessutom varje plattform, erbjudande och investeringsmöjlighet noggrant.

Som alltid är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning.

Läs på noga om riskerna på varje enskild plattform och för varje investering.

Läs mer

Detta är en kort summering av min friskrivning. Den fullständiga versionen hittar du här.

Innehållet på denna webbplats är INTE finansiell rådgivning. Gör alltid din egna analys av riskerna med en investering. Jag är aldrig part i en transaktion med dig som läsare, åtar mig inget ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på webbplatsen. Inget av innehållet på denna webbplats är – eller skall tolkas som – rekommendationer för hur eller var du skall investera dina pengar.

Investeringar i finansiella instrument innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Peer-to-peer och Crowdlending räknas som investeringar med hög risk, investera därför aldrig mer än vad du har råd att förlora. Läs även min annons och sammarbetspolicy och mina fullständiga villkor för användning av webbplatsen.

Det finns olika orsaker till varför vissa plattformar (ännu) inte har lagts upp:

  • Jag lägger bara upp eller recenserar plattformar som jag själv använder och gillar
  • Plattformarna tillåter inte utländska investerare
  • Plattformarna har en för hög summa som minsta investeringssumma
  • Plattformarna har en för krånglig och krävande registreringsprocess
  • Jag har inte använt plattformarna tillräckligt länge
  • Jag har ännu inte hunnit lägga upp eller recensera plattformarna