Hur länge en investering eller ett lån löper har betydelse på många sätt. Längre löptid har ofta högre räntesatser men innebär också att man binder upp sitt kapital under längre tid. Det finns plattformar som har löptider på mindre än en månad, medan andra har upp till tio år. Hur länge vet du säkert att du kan avvara dina pengar?

En annan aspekt vad gäller löptider är vilken modell på återbetalning och räntebetalning som plattformen erbjuder. Är det s.k. Super Bullet-lån, där både all amortering och all upplupen ränta betalas när lånet förfaller, eller amorteras lånet (med ränta) löpande?