Plattformar med fastigheter

Investera i fastigheter

Att investera i fastigheter är i sig ingenting nytt men att göra det via P2P Crowdfunding eller Crowdlending är ändå ett förhållandevis nytt koncept.

Genom Crowdfunding kan man äga en liten del i en fastighet (oftast genom aktier i ett specialbildat bolag som äger fastigheten) och tjänar pengar på hyresintäkter och/eller fastighetens värdeökning, utan att själv behöva lyfta ett finger. Och i motsats till traditionella fastighetsinvesteringar behöver man heller inte ta lån eller satsa ett stort eget kapital för att bli fastighetsägare. För det mesta räcker det med en femhundring.

Genom Crowdlending kan man investera indirekt i fastigheter genom att låna ut pengar till byggprojekt som olika fastighetsutvecklare driver och där fastigheten oftast sätts som säkerhet (pant) för lånet. Lånen kan vara konstruerande på lite olika sätt. Dessa är de vanligaste:
  • Amorteringsfritt där både det investerade kapitalet och räntan återbetalas när lånet förfaller. Även kallat Super Bullet-lån eller Full Bullet-lån
  • Amorteringsfritt men ränta betalas löpande. Det investerade kapitalet återbetalas när lånet förfaller. Även kallat Bullet-lån.
  • Amortering och ränta återbetalas löpande.

Funktionen Autoinvestering erbjuds bara på ett fåtal plattformar. Funktionen innebär att man ställer in lite olika investeringsparametrar, sedan sköter plattformen investeringarna helt automatiskt. Jag använder oftast den här funktionen om den finns tillgänglig. Men man släpper då kontrollen över exakt vilka fastigheter som plattformen investerar i. Man hittar dem dock alltid i sin fastighetsportfölj på plattformen.

Löptiderna kan variera från ett par månader till flera år och man måste räkna med att ligga ute med pengarna under hela löptiden. Ofta finns dock en andrahandsmarknad på plattformarna där man kan sälja dina investeringar till andra investerare.

En av de stora fördelarna med att investera i eller låna ut till fastigheter är att de oftast fungerar som säkerhet för investeringen/lånet. Man har alltså något som går att ”ta på” som säkerhet, vilket jag anser är bättre än andra typer av säkerhet, som t.ex personlig borgen. Detta varierar dock från fall till fall, så läs på noga.

Tänk också på att det finns olika ”kvalitet” på säkerheterna som ges i en fastighet. Det finns t.ex. först rang (First Charge på engelska) och andra rang (Second Charge på engelska). Enkelt förklarat kan man säga att de som har en första rangs säkerhet i en fastighet får sina pengar före de som har andra rangs säkerhet om fastigheten behöver avyttras när en låntagare hamnar i problem och inte kan återbetala sina lån.

Disclaimer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera – oavsett om det är i aktier, fonder eller P2P – är förenat med risk. Investeringar kan både önska och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Inget av det som skrivs här skall ses som rådgivning. Jag är inte sponsrad av plattformen som recenseras men sidan innehåller samarbetslänkar. Detta påverkar inte textens innehåll eller mina åsikter.
Notera att färgkodningen som används främst är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar mer vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns säkerheter så som borgen, pant (i t.ex. en fastighet) eller liknande är inte en garanti mot att förlora pengar. Säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av säkerhet, o.s.v.