Om plattformspresentationens olika delar

FärgkodningJag delat upp presentationen i olika rubriker som – enligt min mening – skall täcka in de viktigaste delarna för en P2P Crowdfunding eller Crowdlending plattform; så som avkastning, avgifter, användarupplevelse och olika tjänster.  Jag har medvetet valt att inte ta med risk som en separat del eftersom det är i princip omöjligt att bedöma detta. Framför allt vad gäller skillnaden i risk mellan plattformarna. Investeringar är alltid förenat med risk.

Översikten

Sammanfattningsrutorna är tänkta att ge en överskådlig, förenklad, bild av vilka tjänster som erbjuds på plattformen och mina erfarenheter som användare inom olika områden. Det är som sagt en förenklad bild så läs varje del av presentationen för att få en djupare bild av mina erfarenheter, vilka tjänster som finns och hur de fungerar. Läs alltid på plattformens webbplats och gör en självständig analys av plattformen innan du bestämmer dig för om du vill investera på den. Jag friskriver mig från felaktig och ouppdaterad information.

Inget av det som står i presentationerna är investeringsrekommendationer. Jag beskriver bara hur jag gör, vad som fungerar för mig och vilka resultat jag har uppnått.

Min förhoppning är att sammanfattningsrutorna kan ge en första fingervisning om vad plattformen har att erbjuda. Om t.ex en autoinvesteringsfunktion är det viktigaste av allt för dig så kan du se direkt i sammanfattningsrutan om en sådan funktion erbjuds eller inte.

De olika delarna

Årsavkastning (XIRR)

Avkastning Baseras i första hand på min egna faktiska snittavkastning (efter avgifter) per år. I de fall jag inte har varit investerad via plattformen i mer än ett år så anges istället en prognos för min avkastning. På vissa plattformar, framför allt när det gäller fastigheter får man bara sin avkastning när projektet har avslutats och inte månatligen. Beroende på löptiden kan det alltså bli så att ett eller flera år går utan att någon avkastning realiseras. Sedan kommer allt på en gång vid projektets avslut. Jag uppdaterar från prognos till faktiskt avkastning så fort det är möjligt. Historisk avkastning är inte på något sätt en garanti för framtida avkastning.

Minsta investering

minsta investering Den minsta investeringen man kan göra på plattformen. Ju lägre desto bättre. Det blir då lättare att sprida investeringen över flera lån, vilket reducerar risk. Och det blir enklare att hela tiden ha alla pengar i arbete, vilket bidrar till optimal ränta-på-ränta effekt. Om plattformen inte har en autoinvesteringsfunktion kan det dock innebära att det krävs mer jobb för att hela tiden återinvestera små summor om man konstant vill ha alla sina pengar i arbete. Här kan det vara en idé att ändå samla ihop en hanterbar summa innan man sätter dem i arbete igen.

Avgifter

AvgifterAvgifterna för att investera skall alltid hållas så låga som möjligt men samtidigt måste plattformen såklart tjäna pengar. Det tjänar även investeraren på eftersom det minskar den totala risken med att investera på plattformen. Jag ogillar dock när plattformarna har komplicerade avgiftsstrukturer eller att de tar ut avgifterna i förväg och inte efter prestation.

Många plattformar tar inte ut någon avgift alls från investerare. Dessa får i de flesta fall sina inkomster från skillnaden mellan räntan de tar ut från låntagarna och den räntan du får, eller från låntagarna.

Ingen, eller låg, avgift är att föredra men i slutändan är det ju nettoavkastningen som räknas. Så stirra dig inte blind på avgiften som sådan utan titta på hur den kan påverka din totala avkastning. Läs på noga hur det fungerar och vad som gäller.

Löptid

löptid Hur länge en investering eller ett lån löper har betydelse på många sätt. Längre löptid har ofta högre räntesatser men innebär också att man binder upp sitt kapital under längre tid. Det kan innebära att det kan bli svårt (i vissa fall omöjligt) att få tillbaka sitt kapital i förtid om det av någon anledning skulle behövas. Många plattformar har försökt lösa detta med en andrahandsmarknad där man kan sälja sin investering men detta kräver då att det finns en köpare som är beredd att köpa över investeringen. Därför bör man alltid ta löptiden i beaktning, oavsett om det finns en andrahandsmarknad eller ej. Det finns plattformar som har löptider på bara en månad, medan andra har upp till tio år. Hur länge vet du säkert att du kan avvara dina pengar?

En annan aspekt vad gäller löptider är vilken modell på återbetalning och räntebetalning som plattformen erbjuder. Om det t.ex är s.k. Super Bullet-lån, där både all amortering och all upplupen ränta betalas när lånet förfaller, och löptiden är två år, så tar det alltså två år innan du fått tillbaka en krona på din investering. Om löptiden i detta exempel istället hade varit tre månader så hade ränta och amortering betalats efter tre månader och varit tillgängliga att investera i ett nytt lån. Ränta på ränta.

Tillgång på investeringar

Tillgång På vissa plattformar finns det ett oerhört utbud av investeringsmöjligheter som gör att det ofta bara tar ett par dagar eller någon enstaka vecka innan alla insatta pengar har investerats och det är heller inga problem att direkt återinvestera de pengar som kommer in. På andra plattformar är utbudet betydligt skralare eller så är det så stort tryck på nya investeringsmöjligheter att det kan bli svårt att hinna med att investera innan investeringen har fulltecknats.

Såklart spelar det stor roll hur mycket pengar man vill/måste investera i varje enskild investering, hur mycket man vill investera totalt på plattformen, samt hur kräsen man är (avkastningen man vill ha, vilka typer av investeringar man vill placera i, hur länge man vill ligga ute med pengarna osv). Jag har baserat mina kommentarer på hur min egen strategi ser ut och hur mycket pengar jag själv har investerat på varje plattform (vanligtvis mellan 10.000 och 20000 SEK totalt och minsta möjliga summa per investering).

Användarupplevelse

Användarupplevelse Här bedömer jag, helt subjektivt, hur snyggt och funktionellt användargränssnittet är, samt själva funktionerna på plattformen. Många hävdar kanske att detta inte spelar så stor roll. Och nej, det är kanske inte det allra viktigaste när man skall välja plattformar men jag tycker ändå att känslan, utseendet och funktionaliteten har stor betydelse.

Återköpsgaranti & pant

 Många plattformar, framförallt de som förmedlar privatlån, erbjuder något som kallas för ”Buyback guarantee” och/eller ”Provision Fund” (eller liknande funktioner och benämningar). ”Buyback guarantee” betyder ordagrannt ”återköpsgaranti” och syftet med denna tjänst, som oftast är gratis men ibland kostar i form av en avgift eller genom att man får en lägre ränta, är att plattformen (eller de låneutfärdare som finns på plattformen) köper tillbaka lånet i fall att låntagaren inte betalar tillbaka, så att man som investerare inte drabbas av (större) förluster. Återköpsgarantin finns i många olika former så läs på noga på varje plattforms hemsida om hur det fungerar och vad som gäller. Det kan vara allt i från att både kapital och ränta täcks till att den bara täcker delar av det investerade beloppet. Ibland gäller den direkt vid missad betalning, ibland först efter 90 dagar, o.s.v.

Ibland är garantierna utformade så att lånet inte köps tillbaka utan att låneutfärdaren eller plattformen istället gör återbetalningen tillsvidare å låntagarens vägnar samtidigt som de försöker förmå låntagaren att betala. Denna tjänst kallas ofta ”Provision Fund”, ”kreditförlustfond” på svenska. Fonden finansieras antingen av en avgift som tas ut från låntagaren och/eller investeraren, alternativt genom en del av skillnaden mellan låntagarens ränta och den ränta investeraren får. Alla plattformar som använder sig av en kreditförlustfond friskriver sig för att utbetalningar från kreditförlustfonden bara sker så länge det finns pengar i fonden. Det är alltså inte en absolut garanti.

För plattformar som erbjuder investeringar relaterade till fastigheter finns sällan någon återköpsgaranti. Istället har man som långivare ofta fastigheten som pant.

Det är dock viktigt att påpeka att vare sig återköpsgaranti eller t.ex. pant i fastighet inte är faktiska garantier. Plattformarna/lånförmedlarna som erbjuder återköpsgaranti friskriver sig oftast för att garantin endast gäller om tillgängliga medel finns för att betala ut den. Vid t.ex. en ekonomisk kris kan det bli klurigt. Och vad gäller pant i t.ex. en fastighet så kan den t.ex. vara felvärderad, misskött, m.m. som gör att den tvångssålda fastighetens pris blir lägre än beräknat och att man därför inte får tillbaka alla pengar om någonting går snett. Och det tar oftast lång tid.

Andrahandsmarknad

andrahandsmarknad En av nackdelarna medP2P-lån, Crowdfunding och Crowdlending är likviditeten. När man investerar i en fastighet, ett privatlån eller i ett företagslån så binder man upp sina pengar enligt den löptid som gäller för varje lån eller projekt. Det innebär att om man plötsligt skulle ha behov av att komma åt pengarna så kan det bli klurigt. Man har ju ”gett” dem till någon annan. I vissa fall kommer de tillbaka i små portioner (med ränta) vare månad och i andra fall först på förfallodagen. Detta är ju inte så bra om man skulle behöva komma pengarna snabbare en beräknat.

Många av plattformarna har löst detta genom att erbjuda en andrahandsmarknad där man kan sälja sina investeringar till andra investerare. Men man får vara beredd på att man eventuellt kan behöva sälja dem med ett par procents förlust. I bland tar plattformarna även en avgift för att nytt andrahandsmarknaden.

Notera att andrahandsmarknaden inte är en garanti för att man kan hämta hem pengarna när man behöver dem. Systemet bygger ju på att det finns en köpare på andra sidan.

Vissa plattformar erbjuder återköp av investeringar (mot en avgift) istället för en andrahandsmarknad.

Även för den som vill investera så kan andrahandsmarknaden vara bra att ha koll på. Här kan man ibland ”fynda” lån m.m. som säljs till rabatt, vilket kan öka avkastningen. Tänk på att avgifter kan tillkomma för köp och sälj på andrahandsmarknaden och de kan behöva tas upp i deklarationen.

Autoinvestering

Autoinvestering En bekväm funktion som många plattformar erbjuder är autoinvestering. Funktionen innebär att plattformen automatiskt investerar (och återinvesterar) pengarna enligt i förväg inställda regler, som t.ex vilket ränta man vill ha, vilken löptid, vilka länder man vill investera i, vilken summa man vill investera per lån o.s.v. Om tanken är att bygga en helt passiv pengamaskin så är autonvesteringsfunktionen en förutsättning eftersom den då gör jobbet. I annat fall får man själv göra varje enskild investering och återinvestering, vilket kan vara mycket tidskrävande.

Det är av största vikt att hitta rätt inställningar och nivåer när man konfigurerar sin autoinvestering. Och man bör se över den med jämna mellanrum. Autoinvesteringsfunktionen är hos vissa plattformar mycket sofistikerad där man kan ställa in i minsta detalj hur plattformen skall bete sig medan den på andra plattformar är väldigt basic. Vissa plattformar erbjuder inte funktionen alls.

Nackdelen med autoinvesteringsfunktionen är att man då själv inte väljer/granskar exakt vilka lån eller fastigheter som pengarna skall investeras i. Man förlitar sig på plattformens algoritmer och att de investeringar som de förmedlar är OK. Huruvida du vill använda funktionen eller inte hos de plattformar som har den är helt upp till dig. Jag själv använder den i princip alltid om den finns tillgänglig, med några få undantag.

Rapporteringsverktyg

Rapporteringsverktyg Vikten av ett bra rapporteringsverktyg som (åtminstone) kan lista alla transaktioner som gjorts på plattformen under en viss period skall inte underskattas. Inte minst i deklarationsstider.  Ju mer detaljerad och strukturerad data desto bättre. Allra helst skall man med ett knapptryck kunna exportera datan till Excel eller CSV-format.

Kundsupport

Kundsupport En bra kundsupport, som kan hjälpa till med alla möjliga frågor och problem som kan dyka upp, är av stor vikt. Hög tillgänglighet, snabba svar och trevligt bemötande är viktiga parametrar. Jag gillar personligen plattformar som har såväl telefonsupport som support via chat och mejl. Jag använder mig dock främst av chat och mail men det känns ändå bra att ha ett nummer att ringa om det är någon riktigt komplicerad fråga. Hos de allra flesta plattformarna håller supporten riktigt hög klass och är ofta långt bättre än den man får hos t.ex. storbanker.

Översikt